Vår vision

”Vi skapar hållbarhet genom kreativa tekniska lösningar.”

Vår affärsidé

”Med engagemang och kompetens utgör Kraftledning drivkraften i kraftprojekt”.

Just detta engagemang och service är viktigt för oss, vi vill ge våra kunder bästa möjliga service. I detta engagemang ingår även att se till att våra kunder får det bästa resultatet med hänsyn till ekonomi, estetik och teknik, allt efter kundens önskemål.

Så här arbetar vi

Genom strategierna nås de uppsatta målen och uppfylls affärsidén. Strategierna utgörs av ett integrerat handlingsmönster genom att företagets resurser inriktas och samordnas så att företagets mål nås.

Nyckelorden som omvärlden skall förknippa Kraftledning med är:

 • Välinformerad – vi kommunicerar öppet och rakt så att medarbetare och kunder är insatta i projektets framdrift
 • Delaktig – vi involverar medarbetare och kunder i projektet för att få bästa resultat
 • Förtroende – vi bygger samarbetet med kunden på tillit för att möta förväntningarna
 • Hållbarhet – Vi strävar efter att minimera den miljöpåverkan vi åstadkommer för ett i längden hållbart arbetssätt
 • Ansvar – vi arbetar med och tar ansvar för alla steg i processen; från punktinsatser till övergripande helhetsansvar

Hållbarhet

För Kraftledning är sambandet mellan affärsnytta och ansvar för samhället självklart. Det handlar om hur Kraftledning som företag kan balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna så att vår långsiktiga överlevnad inte hotas.

Ambitionen är att påverka och bidra till ett mer hållbart byggande genom smarta lösningar med minskad miljöbelastning och fördelaktiga ekonomiska kalkyler. Arbetet går främst ut på att välja metoder som förbbrukar mindre materialåtgång och samtidigt ger ekonomiska besparingar.

Med över 45 % kvinnliga medarbetare, vilket är unikt i vår bransch, arbetar vi även för varierad social samverkan och ökad jämställdhet, vilket är hållbarhet för oss.

Vår miljöpolicy

Vi har en väl implementerad miljöpolicy:

 • Kraftledning ska vara och uppfattas som ett miljövänligt företag. Utifrån vårt interna arbete och våra kunders krav och behov ska vi främja ett långsiktigt miljöarbete och en hållbar samhällsutveckling.
 • Kraftledning ska utveckla känslan av ansvar för miljö hos de anställda och kontinuerligt utveckla medarbetarnas kunskap inom området.
 • Kraftledning ska arbeta förebyggande och eftersträva ständig förbättring av miljöarbetet.
 • Kraftledning ska verka för att material och metoder som ger minskad miljöbelastning används, både internt och i uppdrag.
 • Kraftledning ska sträva efter minskad energianvändning och minskning av utsläpp och avfall, både internt och i uppdrag.
 • Kraftledning ska utifrån våra kunders krav samt tillämplig miljölagstiftning sträva efter att bedriva vår verksamhet med största möjliga miljöhänsyn i uppdrag och internt. Vi ska visa öppenhet i företagets miljöarbete och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.