Byggledning, projektering och konstruktion

Kraftledning ansvarar för byggledning, projektering och konstruktion, när Eitech åt Svenska Kraftnät genomför en komplett om- och tillbyggnad av stamnätstation Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. För den nya stamnätsanläggningen förnyas ett befintligt 220 kV ställverk och ett nytt 400 kV ställverk byggs.

Kraftlednings långa erfarenhet och unika kompetens inom el, bygg och funktion, bidrar till att samspelet med markentreprenören framskrider friktionsfritt.

Grundligt förarbete och fokus på kostnader gör att samarbetet genererar en ekonomiskt fördelaktig lösning för både kund och slutkund. I förprojekteringsfasen var exempelvis fastställandet av plushöjder viktiga uppgifter för att besluta vilken nivå det var lämpligt att uppföra byggnaderna på med hänsyn till vattenavrinning, tillgänglighet m m. Den noggranna förprojekteringen bidrog till fördelar i anbudsförfarandet.

Kontaktperson

Håkan Karlsson
Mobil: 076-130 80 00
E-post: hakan@kraftledning.com